全部城市 » 

Bài thơ: Ba Tây văn thu cung khuyết, tống Ban tư mã nhập kin

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:158
Tác giả(nhà thơ): 巴西聞收宮闕送班司馬入京 • Ở Ba Tây nghe lấy lại được cung khuyết, tiễn tư mã họ Ban về kinh, Trung Quốc, Thịnh Đường

巴西聞收宮闕送班司馬入京聞道收宗廟,
鳴鑾自陝歸。
傾都看黃屋,
正殿引朱衣。
劍外春天遠,
巴西敕使稀。
念君經世亂,
匹馬向王畿。Ba Tây văn thu cung khuyết, tống Ban tư mã nhập kinh


Văn đạo thu tông miếu,
Minh loan tự Thiểm quy.
Khuynh đô khan hoàng ốc,
Chính điện dẫn chu y.
Kiếm Ngoại xuân thiên viễn,
Ba Tây sắc sứ hi.
Niệm quân kinh thế loạn,
Thất mã hướng vương ky.
Dịch nghĩa
Nghe nói đã lấy lại được nơi tông miếu vua,Xe gắn chim loan kêu như chuông từ Thiểm Tây về.Kinh đô từng nghiêng ngửa nay thấy lại nhà vàng,Nơi điện chính áo đỏ đi tới.Ngày huy hoàng nơi Kiếm ngoại xa xôi,Tại vùng Ba tây đại diện nhà vua thấy vắng bóng.Biết ông đã từng trải đời loạn,Nay cưỡi ngựa về nơi đất vua.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论