全部城市 » 

Bài thơ: Ức tích kỳ 1 - 憶昔其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:165
Tác giả(nhà thơ): 憶昔其一 • Nhớ xưa kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

憶昔其一憶昔先皇巡朔方,
千乘萬騎入咸陽。
陰山驕子汗血馬,
長驅東胡胡走藏。
鄴城反復不足怪,
關中小兒壞紀綱,
張后不樂上為忙。
至今今上猶撥亂,
勞身焦思補四方。
我昔近侍叨奉引,
出兵整肅不可當。
為留猛士守未央,
致使岐雍防西羌。
犬戎直來坐禦林,
百官跣足隨天王。
願見北地傅介子,
老儒不用尚書郎。Ức tích kỳ 1


Ức tích tiên hoàng tuần sóc phương,
Thiên thặng vạn kỵ nhập Hàm Dương.
Âm Sơn kiêu tử hãn huyết mã,
Trường khu đông hồ, Hồ tẩu tàng.
Nghiệp Thành phản phúc bất túc quái,
Quan Trung tiểu nhi hoại kỷ cương.
Trương hậu bất lạc, thượng vi mang.
Chí kim, kim thượng do bát loạn,
Lao thân tiều tứ bổ tứ phương.
Ngã tích cận thị thao phụng dẫn,
Xuất binh chỉnh túc bất khả đương.
Vi lưu mãnh sĩ thủ Vị Ương,
Trí sứ Kỳ, Ung phòng Tây Khương.
Khuyển Nhung trực lai toạ ngự sàng,
Bách quan tiển túc tuỳ thiên vương.
Nguyện kiến bắc địa Phó Giới Tử,
Lão nho bất dụng thượng thư lang.
Dịch nghĩa
Nhớ xưa vua trước đi tuần vùng phương bắc,Mang theo ngàn cỗ xe với vạn con ngựa, tới vùng Hàm Dương.Vùng Âm Sơn, các dân con trời kia có ngựa quý,Nên họ đã đánh đuổi giặc Hồ chạy dài.Quân cứu viện cho Nghiệp Thành không cần quan tâm,Đứa con nít nơi Quan Trung làm nát cả giềng mối.Hoàng hậu họ Trương không vui, thì nhà vua lòng không yên.Cho tới giờ này, vua hiện nay cũng còn đang bối rối,Thân tất tả, ý lo lắng khắp bốn phương.Ta trước từng làm quan gần vua chỉ biết kêu lên vậy thôi,Mang quân đi đánh dẹp thì không làm được.Nhân vì giữ lính khoẻ ở lại giữ cung Vị Ương,Đặt quan nơi Kỳ, Ung để chặn giặc Tây Khương.Rợ Khuyển Nhung tới thẳng vào ngồi trên ngai vàng vua,Các quan đi chân không theo vua.Mong được thấy nơi phía bắc có Phó Giới Tử,Tên nho sĩ già này sao mà có thể dùng làm kẻ đảm trách việc lớn được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论