全部城市 » 

Bài thơ: Bá học sĩ mao ốc - 柏學士茅屋 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 柏學士茅屋 • Nhà cỏ của học sĩ họ Bá, Trung Quốc, Thịnh Đường

柏學士茅屋碧山學士焚銀魚,
白馬卻走身岩居。
古人已用三冬足,
年少曾開萬卷餘。
晴雲滿戶團傾蓋,
秋水浮階溜決渠。
富貴必從勤苦得,
男兒須讀五車書。Bá học sĩ mao ốc


Bích sơn học sĩ phần ngân ngư,
Bạch mã khước tẩu thân nham cư.
Cổ nhân dĩ dụng tam đông túc,
Niên thiểu tằng khai vạn quyển dư.
Tình vân mãn hộ đoàn khuynh cái,
Thu thuỷ phù giai lưu quyết cừ.
Phú quý tất tòng cần khổ đắc,
Nam nhi tu độc ngũ xa thư.
Dịch nghĩa
Trong núi xanh, vị học sĩ nảy nướng con cá mè,Ngựa trắng chạy khuất rồi, thân còn náu bên sườn núi.Người xưa đã dùng đủ ba năm.Khi còn trẻ từng mở hơn cả vạn quyển sách.Mây khô đầy cửa tụ lại làm nghiêng cả cột che,Nước vào mùa thu nổi gần thềm, tuôn xuống rãnh.Phú quý đương nhiên là kết quả sức lao động mà có,Thân trai nên đọc sách nhiều có thể chất đầy năm xe.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论