全部城市 » 

Bài thơ: Bát ai thi kỳ 4 - Thái sư Nhữ Dương quận vương Tiến

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:81
Tác giả(nhà thơ): 八哀詩其四-贈左僕射鄭國公嚴公武 • Tám nỗi buồn kỳ 4 - Tặng thày dạy của thái tử là Lý Tiến, tước Nhữ Dương quận vương, Trung Quốc, Thịnh Đường

八哀詩其四-贈左僕射鄭國公嚴公武汝陽讓帝子,
眉宇真天人。
虯髯似太宗,
色映寒夜春。
往者開元中,
主恩視遇頻。
出入獨非時,
禮異見群臣。
愛其謹潔極,
倍此骨肉親。
從容聽朝後,
或在風雪晨。
忽思格猛獸,
苑囿騰清塵。
羽旗動若一,
萬馬肅駪駪。
詔王來射雁,
拜命已挺身。
箭出飛鞚內,
上入回翠麟。
翻然紫塞翮,
下拂明月輪。
胡人雖獲多,
天笑不為新。
王每中一物,
手自與金銀。
袖中諫獵書,
扣馬久上陳。
竟無銜橛虞,
聖慈矧多仁。
官免供給費,
水有在藻鱗。
匪唯帝老大,
皆是王忠勤。
晚年務置醴,
門引申白賓。
道大容無能,
永懷侍芳茵。
好學尚正烈,
義形必沾巾。
揮翰綺繡揚,
篇什若有神。
川廣不可溯,
墓久狐兔鄰。
宛彼漢中郡,
文雅見天倫。
何以慰我悲,
泛舟俱遠津。
溫溫昔風味,
少壯已書紳。
舊游易磨滅,
衰謝增酸辛。Bát ai thi kỳ 4 - Thái sư Nhữ Dương quận vương Tiến


Nhữ Dương Nhượng Đế tử,
Mi vũ chân thiên nhân.
Cầu nhiêm tự Thái Tông,
Sắc ánh hàn dạ xuân.
Vãng giả Khai Nguyên trung,
Chủ ân thị ngộ tần.
Xuất nhập độc phi thì,
Lễ dị kiến quần thần.
Ái kỳ cần khiết cực,
Bồi thử cốt nhục thân.
Tòng dung thính triều hậu,
Hoặc tại phong tuyết thần.
Hốt tư cách mãnh thú,
Uyển hựu đằng thanh trần.
Vũ kỳ động nhược nhất,
Vạn mã túc tân tân.
Chiếu vương lai xạ nhạn,
Bái mệnh dĩ đĩnh thân.
Tiễn xuất phi khống nội,
Thượng nhập hồi thuý lân.
Phiên nhiên tử tái phiến,
Hạ phất minh nguyệt luân.
Hồ nhân tuy hộ đa,
Thiên tiếu bất vi tân.
Vương mỗi trúng nhất vật,
Thủ tự dữ kim ngân.
Tụ trung gián liệp thư,
Khấu mã cửu thượng trần.
Cánh vô hàm quyết ngu,
Thánh từ thẩn đa nhân.
Quan miễn cung cấp phí,
Thuỷ hữu tự tảo lân.
Phỉ duy đế lão đại,
Giai thị vương trung cần.
Vãn niên vụ trí lễ,
Môn dẫn Thân, Bạch tân.
Đại đạo dung vô năng,
Vĩnh hoài thị phương nhân.
Hiếu học thượng chính liệt,
Nghĩa hình tất triêm cân.
Huy hàn ỷ tú dương,
Thiên thập nhược hữu thần.
Xuyên quảng bất khả sóc,
Mộ cửu hồ thố lân.
Uyển bỉ Hán Trung quận,
Văn nhã kiến thiên luân.
Hà dĩ uỷ ngã bi,
Phiếm chu câu viễn tân.
Ôn ôn tích phong vị,
Thiếu tráng dĩ thư thân.
Cựu du dị ma diệt,
Suy tạ tăng toan tân.
Dịch nghĩa
Nhữ Dương là con của Nhượng Đế,Khuôn mặt đúng là dòng vua.Râu ria hệt như vua Thái Tông,Sắc rạng rỡ như đêm xuân lạnh.Trước kia vào thời Khai Nguyên,Được vua ban ân huệ luôn.Một mình ra vào cung cấm bất kể lúc nào,Đã miễn lễ cho kẻ bề tôi này.Vua mến vì tính rất trong sạch và cẩn thận của ông,Thêm vào đó lại có tình máu mủ nữa.Thảnh thơi sau khi dự chầu về,Hoặc là gặp buổi gió tuyết.Bỗng nghĩ đến việc giết thú dữ,Trong vườn bụi mù tung.Cờ xí tung đồng loạt,Ngàn ngựa đứng nghiêm trang.Sai ông tới bắn nhạn,Theo lệnh liền nghiêng mình.Tên bay khỏi ràm ngựa,Bay nhập trên không, lại quay về tới lân biếc.Vun vút cánh tên nơi biên giới đất đỏ,Rồi hạ xuống dưới quét vành trăng sáng.Người Hồ tuy săn bắn nhiều,Nhưng vua cười không có vẻ sảng khoái lắm.Mỗi khi vương trúng được một vật,Tự tay vua ban cho bạc vàng.Trong tay áo có tờ sớ can ngăn việc săn bắn,Đã từ lâu níu ngựa mà dâng lên.Vốn chẳng có ham thích gì với ngựa xe,Mà vua cũng sẵn giầu lòng nhân.Làm quan mà không nhận tiền cung cấp,Dưới nước có cá núp trong rong.Chẳng phải vì vua là đấng cao nhất,Mà điều đúng là vua muốn khuyến khích lòng trung thành.Vào cuối đời, ông ưa đãi rượu,Có Thân công và Bạch sinh là tân khách trong nhà.Đạo lớn không có sức để mà chứa,Nhớ mãi khi chờ đợi cụm cỏ thơm.Lòng ham học hãy còn rờ rỡ,Hình ảnh nghiêm trang làm rơi nước mắt.Vung bút toả ra bao cái đẹp,Bài văn như có thần.Sông rộng không thể ngược dòng,Mộ lâu đời cáo thỏ ẩn náu.Gần cạnh kia có quận Hán Trung,Văn chương cũng được trời phú.Lấy gì để an uỷ nỗi đau thương của tôi đây,Đành dong thuyền nơi bến xa.Đầm ấm là phong vị thuở trước,Từ lúc nhỏ cho tới lớn đã ghi vào đai áo.Những người quen cũ dễ bị rơi rụng,Yếu mòn thêm lắm nỗi đau xót.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论