全部城市 » 

Bài thơ: Bình tích kỳ 2 - 屏跡其二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:174
Tác giả(nhà thơ): 屏跡其二 • Giấu tung tích kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

屏跡其二晚起家何事,
無營地轉幽。
竹光團野色,
舍影漾江流。
失學從兒懶,
長貧任婦愁。
百年渾得醉,
一月不梳頭。Bình tích kỳ 2


Vãn khởi gia hà sự,
Vô doanh địa chuyển u.
Trúc quang đoàn dã sắc,
Xá ảnh dạng giang lưu.
Thất học tòng nhi lãn,
Trường bần nhậm phụ sầu.
Bách niên hồn đắc tuý,
Nhất nguyệt bất sơ đầu.
Dịch nghĩa
Nhà chẳng có việc gì nên dậy trưa,Không canh tác nên đất trống trơn.Vườn đầy trúc sáng rực hoà với màu cánh đồng,Ngậm bóng chiếu dưới dòng sông chảy.Con không được học, nên mình lười theo con,Nghèo mãi nên quen với lời cằn nhằn của vợ.Ước gì cứ suốt đời được say hoài,Đến nỗi cả tháng chẳng buồn chải tóc!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论