全部城市 » 

Bài thơ: Bạc Nhạc Dương thành hạ - 泊岳陽城下 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:67
Tác giả(nhà thơ): 泊岳陽城下 • Đậu thuyền dưới thành Nhạc Dương, Trung Quốc, Thịnh Đường

泊岳陽城下江國逾千里,
山城僅百層。
岸風翻夕浪,
舟雪灑寒燈。
留滯才難盡,
艱危氣益增。
圖南未可料,
變化有鯤鵬。Bạc Nhạc Dương thành hạ


Giang quốc thâu thiên lý,
Sơn thành cận bách tầng.
Ngạn phong phiên tịch lãng,
Chu tuyết sái hàn đăng.
Lưu trệ tài nan tận,
Gian nguy khí ích tăng.
Đồ nam vị khả liệu,
Biến hoá hữu côn bằng.
Dịch nghĩa
Vùng nước rộng đến ngàn dặm,Thành bên núi có lẽ cao đến trăm tầng.Gió bờ lật sóng ban chiều,Tuyết trên thuyền hắt vào cái đèn lạnh.Chậm trễ, tài khó hết,Gian nguy khí càng tăng.Chí lớn chưa có thể định,Khi biến hoá thì có thể như cá côn, chim bằng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论