全部城市 » 

Bài thơ: Bát muộn - 撥悶 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:106
Tác giả(nhà thơ): 撥悶 • Giải sầu, Trung Quốc, Thịnh Đường

撥悶聞道雲安麴米春,
才傾一盞即醺人。
乘舟取醉非難事,
下峽銷愁定幾巡。
長年三老遙憐汝,
捩柁開頭捷有神。
已辨青錢防雇直,
當今美味入吾脣。Bát muộn


Văn đạo Vân An khúc mễ xuân,
Tài khuynh nhất trản tức huân nhân.
Thừa chu thủ tuý phi nan sự,
Hạ giáp tiêu sầu định kỷ tuần.
Trưởng niên tam lão dao liên nhữ,
Liệt đà khai đầu tiệp hữu thần.
Dĩ biện thanh tiền phòng cố trực,
Đương kim mỹ vị nhập ngô thần.
Dịch nghĩa
Nghe nói rượu đế mùa xuân ở Vân An ngon,Mới cạn một chén nhỏ là say ngay.Đặt tiệc rượu trên thuyền không phải chuyện khó,Đã định khi xuống kẽm sẽ uống tiêu sầu vài tuần.Phu thuyền các người thật dễ thương,Bẻ lái, quay đầu thuyền lẹ như thần.Đã dành sẵn tiền để trả tiền thuê mướn,Bây giờ các thức ngon lành đang đi qua môi tôi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论