全部城市 » 

Bài thơ: Bạch Đế - 白帝 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:93
Tác giả(nhà thơ): 白帝 • Thành Bạch Đế, Trung Quốc, Thịnh Đường

白帝白帝城中雲出門,
白帝城下雨翻盆。
高江急峽雷霆斗,
古木蒼藤日月昏。
戎馬不如歸馬逸,
千家今有百家存。
哀哀寡婦誅求盡,
慟哭秋原何處村?Bạch Đế


Bạch Đế thành trung vân xuất môn,
Bạch Đế thành hạ vũ phiên bồn.
Cao giang cấp giáp lôi đình đẩu,
Cổ mộc thương đằng nhật nguyệt hôn.
Nhung mã bất như quy mã dật,
Thiên gia kim hữu bách gia tồn.
Ai ai quả phụ tru cầu tận,
Đỗng khốc thu nguyên hà xứ thôn?
Dịch nghĩa
Mây lờ lững trên cửa thành Bạch Đế,Nước mưa đọng thành vũng dưới chân thành.Bờ sông cao, kẽm chảy xiết như thi đua với sấm sét,Cây xanh dây leo biếc che bớt ánh mặt trăng mặt trời.Quân mã thời xưa nay đã ẩn dật cả rồi,Ngàn nhà thời xưa nay chỉ còn trăm nhà.Tiếng người goá phụ ai oán cầu được chết,Khóc rống trên đồng trống không biết từ xóm nào.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论