全部城市 » 

Bài thơ: Bốc cư (Quy tiện Liêu Đông hạc) - 卜

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:100
Tác giả(nhà thơ): 卜居(歸羨遼東鶴) • Chọn chỗ ở (Về Liêu Đông giống hạc), Trung Quốc, Thịnh Đường

卜居(歸羨遼東鶴)歸羨遼東鶴,
吟同楚執珪。
未成游碧海,
著處覓丹梯。
雲障寬江左,
春耕破瀼西。
桃紅客若至,
定似昔人迷。Bốc cư (Quy tiện Liêu Đông hạc)


Quy tiện Liêu Đông hạc,
Ngâm đồng Sở chấp khuê.
Vị thành du bích hải,
Trứ xứ mịch đan thê.
Vân chướng khoan Giang Tả,
Xuân canh phá Nhương Tê (Tây).
Đào hồng khách nhược chí,
Định tự tích nhân mê.
Dịch nghĩa
Gần được như hạc Liêu Đông về,Ngâm thơ giống như tước chấp khuê của nước Sở.Chưa đạt tới việc đi chơi vùng bể biếc,Nơi đó thấy đuợc cái cột màu đỏ.Mây che, mé trái của sông thấy thư thả,Cày mùa xuân phát hoang vùng Nhương Tây.Nếu khách tới sẽ thấy đào đỏ,Giống hệt thuở trước làm người quên lối về.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论