全部城市 » 

Bài thơ: Bạch Diêm sơn - 白鹽山 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:103
Tác giả(nhà thơ): 白鹽山 • Núi Bạch Diêm, Trung Quốc, Thịnh Đường

白鹽山卓立群峰外,
蟠根積水邊。
他皆任厚地,
爾獨近高天。
白榜千家邑,
清秋萬估船。
詞人取佳句,
刻畫竟誰傳。Bạch Diêm sơn


Trác lập quần phong ngoại,
Bàn căn tích thuỷ biên.
Tha giai nhậm hậu địa,
Nhĩ độc cận cao thiên.
Bạch bảng thiên gia ấp,
Thanh thu vạn cổ thuyền.
Từ nhân thủ giai cú,
Khắc hoạ cánh thuỳ truyền.
Dịch nghĩa
Cao vượt lên khỏi đám chỏm núi,Nước tụ vây quanh ngay cạnh bên.Nước kia đều sát với đất dày,Riêng núi lại gần với trời cao.Gần với cái bảng trắng là nơi tụ tập của ngàn nhà,Trời thu trong có hàng vạn cái thuyền mành.Khách thơ lựa được câu hay,Minh hoạ được nhưng biết trao cho ai?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论