全部城市 » 

Bài thơ: Bồi chư công thướng Bạch Đế thành yến Việt công đườ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:118
Tác giả(nhà thơ): 陪諸公上白帝城宴越公堂之作 • Làm khi tiếp các ông lên thành Bạch Đế ăn tiệc tại nhà của ông họ Việt, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪諸公上白帝城宴越公堂之作此堂存古制,
城上俯江郊。
落構垂雲雨,
荒階蔓草茅。
柱穿蜂溜蜜,
棧缺燕添巢。
坐接春杯氣,
心傷豔蕊梢。
英靈如過隙,
宴衎願投膠。
莫問東流水,
生涯未即拋。Bồi chư công thướng Bạch Đế thành yến Việt công đường chi tác


Thử đường tồn cổ chế,
Thành thượng phủ giang giao.
Lạc cấu thuỳ vân vũ,
Hoang giai mạn thảo mao.
Trụ xuyên phong lưu mật,
Sạn khuyết yến thiêm sào.
Toạ tiếp xuân bôi khí,
Tâm thương diễm nhị tiêu.
Anh linh như quá khích,
Yến khản nguyện đầu giao.
Mạc vấn đông lưu thuỷ,
Sinh nhai vị tức phao.
Dịch nghĩa
Cái nhà này lưu giữ được cái hình ảnh xưa,Nó nằm trên thành, cúi xuống vùng sông.Mái cao khuất tận chốn mây mưa,Thềm hoang cỏ dại mọc bừa.Xuyên cột, ong còn để lại mật,Xà hở yến làm thêm tổ.Ngồi tiếp với cái khí từ chén xuân,Lòng đau đớn với nhị đẹp trên ngọn.Hồn thiêng như có qua khe hở mà lọt vào,Tiệc vui xin đưa keo dán khít liền.Chớ có hỏi tại sao nước lại xuôi về phía đông,Cuộc đời chưa có thể bỏ được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论