全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Chương lưu hậu thị ngự yến nam lâu, đắc phong t

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:99
Tác giả(nhà thơ): 陪章留後侍禦宴南樓得風字 • Tiếp rượu quan lưu hậu thị ngự họ Chương tại lầu phía nam, lấy vần phong, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪章留後侍禦宴南樓得風字絕域長夏晚,
茲樓清宴同。
朝廷燒棧北,
鼓角滿天東。
屢食將軍第,
仍騎禦史驄。
本無丹灶術,
那免白頭翁。
寇盜狂歌外,
形骸痛飲中。
野雲低渡水,
簷雨細隨風。
出號江城黑,
題詩蠟炬紅。
此身醒複醉,
不擬哭途窮。Bồi Chương lưu hậu thị ngự yến nam lâu, đắc phong tự


Tuyệt vực trường hạ vãn,
Tư lâu thanh yến đồng.
Triều đình thiêu sạn bắc,
Cổ giác mãn thiên đông.
Lũ thực tướng quân đệ,
Nhưng kỵ ngự sử thông.
Bản vô đan táo thuật,
Na miễn bạch đầu ông.
Khấu đạo cuồng ca ngoại,
Hình hài thống ẩm trung.
Dã vân đê độ thuỷ,
Thiềm vũ tế tuỳ phong.
Xuất hào giang thành hắc,
Đề thi lạp cự hồng.
Thử thân tinh phục tuý,
Bất nghĩ khốc đồ cùng.
Dịch nghĩa
Trong làng vào buổi chiều hè dài nơi đất kẹt,Lầu này cùng dự tiệc sang.Nhà nước đã đốt đường treo phía bắc,Tù và vang dội phía trời đông.Thường ăn lương là nhân viên của tướng quân,Nhưng lại cưỡi ngựa nòi của quan ngự sử.Tôi vốn không có thuật nấu viên thuốc,Huống chi lại là một ông già đầu bạc.Bọn giặc cướp đang hò reo ngoài kia,Mà trong này lại say sưa siêu vẹo.Mây đồng hạ thấp nơi bến nước,Mưa bụi ngoài hiên theo gió mà vào.Đi ra thấy cảnh thành bên sông đen tối mà hô lên,Dưới ánh nến sáng, làm bài thơ.Thân này hết say lại tỉnh,Nên không nghĩ đến việc khóc lóc cho cảnh đường cùng cực.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论