全部城市 » 

Bài thơ: Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu tra

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:113
Tác giả(nhà thơ): 憑孟倉曹將書覓土婁舊莊 • Nhờ ông họ Mạnh ở thương tào mang thư tới thăm chỗ ở cũ tại Thổ Lâu, Trung Quốc, Thịnh Đường

憑孟倉曹將書覓土婁舊莊平居喪亂後,
不到洛陽岑。
為歷雲山問,
無辭荊棘深。
北風黃葉下,
南浦白頭吟。
十載江湖客,
茫茫遲暮心。Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu trang


Bình cư tang loạn hậu,
Bất đáo Lạc Dương sầm.
Vị lịch vân sơn vấn,
Vô từ kinh cức thâm.
Bắc phong hoàng diệp hạ,
Nam phố bạch đầu ngâm.
Thập tải giang hồ khách,
Mang mang trì mộ tâm.
Dịch nghĩa
Ở yên sau hồi loạn lạc,Không đến núi Lạc Dương.Muốn rõ, bèn hỏi mây núi,Bụi gai rậm không thấy trả lời.Gió bắc thổi, lá vàng rụng,Bến sông vùng nam này tôi ngâm khúc ca đầu bạc.Mười năm qua thân khách long đong nơi xứ người,Lòng lúc về già luôn luôn sững sờ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论