全部城市 » 

Bài thơ: Biệt Lý bí thư Thuỷ Hưng tự sở cư - 別李秘書始興寺所居 (Đỗ P

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:70
Tác giả(nhà thơ): 別李秘書始興寺所居 • Chia tay bí thư họ Lý tại chỗ ở nơi chùa Thuỷ Hưng, Trung Quốc, Thịnh Đường

別李秘書始興寺所居不見秘書心若失,
及見秘書失心疾。
安為動主理信然,
我獨覺子神充實。
重聞西方止觀經,
老身古寺風泠泠。
妻兒待我且歸去,
他日杖藜來細聽。Biệt Lý bí thư Thuỷ Hưng tự sở cư


Bất kiến bí thư tâm nhược thất,
Cập kiến bí thư thất tâm tật.
An vi động chủ lý tín nhiên,
Ngã độc giác tử thần sung thật.
Trùng văn tây phương chỉ quán kinh,
Lão thân cổ tự phong linh linh.
Thê nhi đãi ngã thả quy khứ,
Tha nhật trượng lê lai tế thinh.
Dịch nghĩa
Không gặp bí thư thì trong lòng như thấy thiếu,Đến khi gặp thì nỗi đau thất thoát.Sao được thay đổi, cứ tin ở lý vậy,Riêng tôi biết ông quả thật là một vị thần hiện thân.Lại nghe tây phương ngưng giảng kinh,Thân già nơi chùa cổ gió hiu hiu.Vì vợ con tôi chờ nên phải đi về,Ngày khác sẽ chống gậy tới để nghe lỏm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论