全部城市 » 

Bài thơ: Biệt Sái thập tứ trước tác - 別蔡十四著作 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 別蔡十四著作 • Chia tay cùng quan trước tác mười bốn họ Sái, Trung Quốc, Thịnh Đường

別蔡十四著作賈生慟哭後,
寥落無其人。
安知蔡夫子,
高義邁等倫。
獻書謁皇帝,
志已清風塵。
流涕灑丹極,
萬乘為酸辛。
天地則創痍,
朝廷當正臣。
異才複間出,
周道日惟新。
使蜀見知己,
別顏始一伸。
主人薨城府,
扶櫬歸咸秦。
巴道此相逢,
會我病江濱。
憶念鳳翔都,
聚散俄十春。
我衰不足道,
但願子意陳。
稍令社稷安,
自契魚水親。
我雖消渴甚,
敢忘帝力勤。
尚思未朽骨,
複睹耕桑民。
積水駕三峽,
浮龍倚長津。
揚舲洪濤間,
仗子濟物身。
鞍馬下秦塞,
王城通北辰。
玄甲聚不散,
兵久食恐貧。
窮谷無粟帛,
使者來相因。
若憑南轅吏,
書劄到天垠。Biệt Sái thập tứ trước tác


Giả sinh đỗng khốc hậu,
Liêu lạc vô kì nhân.
An tri Sái phu tử,
Cao nghĩa mại đẳng luân.
Hiến thư yết hoàng đế,
Chí dĩ thanh phong trần.
Lưu thế sái đan cực,
Vạn thặng vi toan tân.
Thiên địa tắc sang di,
Triều đình đương chính thần.
Dị tài phục gián xuất,
Chu đạo nhật duy tân.
Sứ Thục kiến tri kỷ,
Biệt nhan thuỷ nhất thân.
Chủ nhân hoăng Thành phủ,
Phù thấn qui Hàm Tần.
Ba đạo thử tương phùng,
Hội ngã bệnh giang tân.
Ức niệm Phụng Tường đô,
Tụ tán nga thập xuân.
Ngã suy bất túc đạo,
Đãn nguyện tử ý trần.
Sảo linh xã tắc an,
Tự khiết ngư thuỷ thân.
Ngã tuy tiêu khát thậm,
Cảm vương đế lực cần.
Thượng tư vị hủ cốt,
Phục đổ canh tang dân.
Tích thuỷ giá Tam Giáp,
Phù long ỷ Trường Tân.
Dương linh hồng đào gian,
Trượng tử tế vật thân.
Yên mã há Tần tái,
Vương thành thông bắc thần.
Huyền giáp tụ bất tán,
Binh cửu thực khủng bần.
Cùng cốc vô túc bạch,
Sứ giả lai tương nhân.
Nhược bẵng nam viên lại,
Thư trát đáo thiên ngân.
Dịch nghĩa
Giả Nghị sau hồi khóc rống,Lang bạt không có ai là người quen.Sao biết được ngài họ Sái,Nghĩa khí đạt tới mức cao vời.Dâng thư lên nhà vua,Ý cốt là làm sáng tỏ vấn đề.Nước mặt ướt thềm vua,Thân vạn cỗ xe mà bị khốn quẫn.Trời đất tất đau thương,Triều đình trông chờ ở các quan.Cứ cách đời lại có tài lạ xuất hiện,Đường lối nhà Chu ngày càng được đổi mới.Khi ông đi sứ vùng Thục, gặp được người hiểu mình,Ngay từ lúc đầu đã tỏ ra tình thân đặc biệt.Viên cấp trên này chết nơi Thành Đô phủ,Ông theo đưa áo quan về tới Hàm Dương thuộc vùng Tần.Đường đi qua vùng Ba khi đó có gặp nhau,Tôi bị bệnh nơi ven sông.Nhớ lại hồi nơi vua đóng ở Phụng Tường,Thế mà chia cách đã mười năm rồi.Tôi lận đận chẳng muốn nói làm gì,Nhưng theo ý ông mà kể ra thôi.Chẳng giúp gì được nhiều cho sự yên bình của đất nước,Tôi tự thấy hệt như tình cá nước vậy.Tôi tuy bị chứng tiêu khát (tiểu đường) nặng,Nhưng đâu dám quên việc giúp vua.Còn nghĩ rằng xương chưa nát,Lại thường thấy dân làm ruộng nuôi tầm.Xuôi dòng xuống vùng Tam Giáp.Như con rồng nghỉ ở Trường Tân.Lướt thuyền trong quãng sóng lớn,Dựa con kéo cái thân tàn.Ngựa thồ xuống gần vùng Tần,Kinh đô gần sao bắc.Lính mặc giáp đen nên quy tụ vào một điểm, chớ phân tán mỏng,Nuôi lính lâu sợ cùn nhụt đi.Nơi xa xôi không có gạo vải,Thay mặt nhà vua tới tìm nguyên nhân.Nếu cứ căn cứ vào những viên quan,Thì lệnh vua sẽ tới cùng trời.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论