全部城市 » 

Bài thơ: Bệnh bách - 病柏 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:58
Tác giả(nhà thơ): 病柏 • Cây bách bị sâu, Trung Quốc, Thịnh Đường

病柏有柏生崇岡,
童童狀車蓋。
偃蹙龍虎姿,
主當風雲會。
神明依正直,
故老多再拜。
豈知千年根,
中路顏色壞。
出非不得地,
蟠據亦高大。
歲寒忽無憑,
日夜柯葉改。
丹鳳領九雛,
哀鳴翔其外。
鴟鴞志意滿,
養子穿穴內。
客從何鄉來,
佇立久籲怪。
靜求元精理,
浩盪難倚賴。Bệnh bách


Hữu bách sinh sùng cương,
Đồng đồng trạng xa cái.
Yển túc long hổ tư,
Chủ đương phong vân hội.
Thần minh y chính trực,
Cố lão đa tái bái.
Khởi tri thiên niên căn,
Trung lộ nhan sắc hoài.
Xuất phi bất đắc địa,
Bàn cứ diệc cao đại.
Tuế hàn hốt vô bằng,
Nhật dạ kha diệp cải.
Đan phụng lĩnh cửu sồ,
Ai minh tường kỳ ngoại.
Si hào chí ý mãn,
Dưỡng tử xuyên huyệt nội.
Khách tòng hà hương lai,
Trữ lập cửu dụ quái.
Tĩnh cầu nguyên tinh lý,
Hạo đãng nan ỷ lại.
Dịch nghĩa
Có cây bách mọc trên đỉnh núi cao,Sừng sững như cột xe vậy.Vùng vẫy như hổ với rồng,Hoà mình trong mây gió.Rõ ràng như có thần linh uy nghi trong nó,Các người già cả thường tơi lễ bái.Có ai hay rằng gốc nó đã có từ ngàn năm,Mà bỗng dưng nó lại tiều tuỵ.Không phải là nó không mọc chỗ đất tốt,Nó đã bành trướng rộng lớn cả một vùng.Trời lạnh nó bỗng không nơi nương tựa,Ngày đêm cành lá bỗng thay đổi.Chim phượng đỏ dẫn đàn chín con nhỏ tới,Kêu thảm thiết rồi liệng quanh.Lũ cú vọ thấy thế làm đắc ý,Nuôi con trong hốc nơi thân cây.Người khách từ phương nào tới,Tần ngần đứng hồi lâu cho là chuyện lạ.Bình tĩnh mà tìm hiểu nguyên do,Lênh đênh trôi nổi khó mà trông nhờ được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论