全部城市 » 

Bài thơ: Biệt Thôi Dị nhân ký Tiết Cứ, Mạnh Vân Khanh - 別崔潩因

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:69
Tác giả(nhà thơ): 別崔潩因寄薛據、孟雲卿 • Chia tay Thôi Dị nhân đó gửi Tiết Cứ, Mạnh Vân Khanh, Trung Quốc, Thịnh Đường

別崔潩因寄薛據、孟雲卿志士惜妄動,
知深難固辭。
如何久磨礪,
但取不磷緇。
夙夜聽憂主,
飛騰急濟時。
荊州過薛孟,
為報欲論詩。Biệt Thôi Dị nhân ký Tiết Cứ, Mạnh Vân Khanh


Chí sĩ tích vọng động,
Tri thâm nan cố tì (từ).
Như hà cửu ma lệ,
Đãn thủ bất lân truy.
Túc dạ thính ưu chủ,
Phi đằng cấp tế thì.
Kinh Châu quá Tiết, Mạnh,
Vị báo dục luận thi.
Dịch nghĩa
Người có chí tiếc khi hấp tấp,Biết nhau lâu thì khó mà chối bỏ.Đã lâu chà xát thấm nhuộm như thế,Mà vẫn giữ không bị đen hôi.Thâu đêm nghe vị chúa đang lo,Là lúc chạy như bay tới giúp.Qua Kinh Châu, nơi Tiết Cứ và Mạnh Vân Khanh ở,Xin nói với họ rằng tôi muốn bàn về thi ca.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论