全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật kỳ 1 - 九日其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:78
Tác giả(nhà thơ): 九日其一 • Ngày trùng cửu kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

九日其一重陽獨酌杯中酒,
抱病起登江上臺。
竹葉於人既無分,
菊花從此不須開。
殊方日落玄猿哭,
舊國霜前白雁來。
弟妹蕭條各何往,
干戈衰謝兩相催。Cửu nhật kỳ 1


Trùng dương độc chước bôi trung tửu,
Bảo bệnh khởi đăng giang thượng đài.
Trúc diệp vu nhân ký vô phận,
Cúc hoa tòng thử bất tu khai.
Thù phương nhật lạc huyền viên khốc,
Cố quốc sương tiền bạch nhạn lai.
Đệ muội tiêu điều các hà tại,
Can qua suy tạ lưỡng tương thôi.
Dịch nghĩa
Ngày trùng cửu một mình uống rượu trong ly,Mang bệnh trong người mà bước lên đài bên sông.Lá trúc đối với người đã đành là không có phận,Hoa cúc từ đó đã chẳng lại ra hoa.Phương trời lạ vào lúc ngày tàn, con vượn đen khóc,Trong sương con nhạn trắng từ quê cũ đang bay tới.Em trai gái long đong nay ở đâu,Loạn lạc và bệnh tật hai cái cứ hành tội thân mình.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论