全部城市 » 

Bài thơ: Cảnh cấp - 警急 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:96
Tác giả(nhà thơ): 警急 • Cảnh báo lúc khẩn, Trung Quốc, Thịnh Đường

警急才名舊楚將,
妙略擁兵機。
玉壘雖傳檄,
松州會解圍。
和親知計拙,
公主漫無歸。
清海今何得?
西戎實飽飛。Cảnh cấp


Tài danh cựu Sở tướng,
Diệu lược ủng binh cơ.
Ngọc Luỹ tuy truyền hịch,
Tùng châu hội giải vi.
Hoà thân tri kế chuyết,
Công chúa mạn vô quy.
Thanh Hải kim hà đắc?
Tây nhung thực bão phi.
Dịch nghĩa
Vị cựu tướng quân đất Sở nổi tiếng tài ba,Mưu lược cao lại giỏi dùng binh.Tuy vua đã truyền hịch ở núi Ngọc Luỹ,Tùng châu vẫn còn bị vây.Đã biết kế hoạch cầu thân của triều đình vụng,Công chúa sẽ một đi không về.Thanh Hải nay đang trong tay ai?Rợ Tây Khương ăn uống no nê và đang bay nhảy [ở đó].

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论