全部城市 » 

Bài thơ: Cận văn - 近聞 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 近聞 • Mới nghe, Trung Quốc, Thịnh Đường

近聞近聞犬戎遠遁逃,
牧馬不敢侵臨洮。
渭水逶迤白日淨,
隴山蕭瑟秋雲高。
崆峒五原亦無事,
北庭數有關中使。
似聞贊普更求親,
舅甥和好應難棄。Cận văn


Cận văn Khuyển Nhung viễn độn đào,
Mục mã bất cảm xâm Lâm Thao.
Vị thuỷ uy di bạch nhật tĩnh,
Lũng sơn tiêu sắt thu vân cao.
Không Đồng, Ngũ nguyên diệc vô sự,
Bắc Đình sổ hữu Quan Trung sứ.
Tự văn tán phổ cánh cầu thân,
Cữu sanh hoà hảo ưng nan khí.
Dịch nghĩa
Mới nghe đây bọn giặc Khuyển Nhung đã chạy xa,Dân chăn ngựa người Hồ không dám xâm phạm vùng Lâm Thao nữa.Sông Vị uốn éo cả ngày yên tĩnh,Núi Lũng gió vi vu, mây thu cao.Vùng Không Đồng, Ngũ nguyên cũng không có gì sảy ra,Vùng Bắc Đình có một số đại diện nhà vua từ Quan trung tới.Giống như nghe vua Thổ Phồn mong cầu thân,Giao hảo giữa cậu cháu khó lòng mà bỏ đi được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论