全部城市 » 

Bài thơ: Cánh đề - 更題 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:78
Tác giả(nhà thơ): 更題 • Bèn lấy làm đề, Trung Quốc, Thịnh Đường

更題只應踏初雪,
騎馬發荊州。
直怕巫山雨,
真傷白帝秋。
群公蒼玉佩,
天子翠雲裘。
同舍晨趨侍,
胡為淹此留。Cánh đề


Chỉ ưng đạp sơ tuyết,
Kỵ mã phát Kinh Châu.
Trực phạ Vu Sơn vũ,
Chân thương Bạch Đế thu.
Quần công thương ngọc bội,
Thiên tử thuý vân cừu.
Đồng xá thần xu thị,
Hồ vi yêm thử lưu.
Dịch nghĩa
Những mong đạp tuyết mỏng,Cưỡi ngựa tới Kinh Châu.Rất ngán mưa núi Vu,Thật sự thương cho mùa thu nơi Bạch Đế.Các quan thì đeo ngọc xanh biếc,Còn nhà vua thì mặc áo mầu mây đậm.Cùng nhà ban tối vào chầu,Liệu cứ mãi như thế sao?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论