全部城市 » 

Bài thơ: Cô nhạn - Hậu phi nhạn - 孤雁-後飛雁 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:65
Tác giả(nhà thơ): 孤雁-後飛雁 • Chim nhạn lạc đàn, Trung Quốc, Thịnh Đường

孤雁-後飛雁孤雁不飲啄,
飛鳴聲念群。
誰憐一片影,
相失萬重雲。
望盡似猶見,
哀多如更聞。
野鴉無意緒,
鳴噪自紛紛。Cô nhạn - Hậu phi nhạn


Cô nhạn bất ẩm trác,
Phi minh thanh niệm quần.
Thuỳ liên nhất phiến ảnh,
Tương thất vạn trùng vân.
Vọng tận tự do hiện,
Ai đa như cánh văn.
Dã nha vô ý tự,
Minh táo tự phân phân.
Dịch nghĩa
Nhạn lạc bầy không ăn uống,Vừa bay vừa kêu gọi họp đàn.Có ai nhìn mà chẳng thương hình ảnh,Một con nhạn chìm dần vào vạn lớp mây.Nhìn mãi mà như vẫn thấy bóng nó,Tiếng kêu sầu thảm như vẫn vẳng bên tai.Bầy quạ đồng vô tư không biết thương cảm,Cứ kêu gọi nhau om sòm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论