全部城市 » 

Bài thơ: Công An huyện hoài cổ - 公安縣懷古 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:68
Tác giả(nhà thơ): 公安縣懷古 • Ở huyện Công An nhớ xưa, Trung Quốc, Thịnh Đường

公安縣懷古野曠呂蒙營,
江深劉備城。
寒天催日短,
風浪與雲平。
灑落君臣契,
飛騰戰伐名。
維舟倚前浦,
長嘯一含情。Công An huyện hoài cổ


Dã khoáng Lữ Mông dinh,
Giang thâm Lưu Bị thành.
Hàn thiên thôi nhật đoản,
Phong lãng dữ vân bình.
Sái lạc quân thần khế,
Phi đằng chiến phạt danh.
Duy chu ỷ tiền phố,
Trường khiếu nhất hàm tình.
Dịch nghĩa
Trại quân của Lữ Mông nơi cánh đồng rộng,Thành mà Lưu Bị đóng quân ở gần sông sâu.Trời lạnh thôi thúc ngày ngắn,Gió khiến sóng ngang với mây.Xoá bỏ ngôi thứ vua tôi,Tiếng vang về các trận vang dội.Buộc thuyền gần bến phía trước,Trong tiếng thở dài có chứa nỗi lòng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论