全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 2 - 九日登梓州城其二 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 九日登梓州城其二 • Ngày trùng dương lên thành Tử Châu kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

九日登梓州城其二客心驚暮序,
賓雁下襄州。
共賞重陽節,
言尋戲馬遊。
湖風秋戍柳,
江雨暗山樓。
且酌東籬菊,
聊祛南國愁。Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 2


Khách tâm kinh mộ tự,
Tân nhạn há Tương Châu.
Cộng thưởng trùng dương tiết,
Ngôn tầm Hý mã du.
Hồ phong thu thú liễu,
Giang vũ ám sơn lâu.
Thả chước đông ly cúc,
Liêu khư Nam quốc sầu.
Dịch nghĩa
Lòng khách rất e ngại lúc cuối năm,Nhạn xa từ phía bắc tớ ghé xuống bãi sông xanh.Cùng hưởng tiết trùng dương,Nói là đi tìm cảnh đẹp mà chơi.Gió hồ thổi liễu bên đồn canh,Mưa sông làm mờ căn lầu trên núi.Định thử xem cúc bên dậu đông,Liệu có giải được nỗi buồn nơi phương nam này không.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论