全部城市 » 

Bài thơ: Cù Đường hoài cổ - 瞿唐懷古 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:87
Tác giả(nhà thơ): 瞿唐懷古 • Cù Đường hoài cổ, Trung Quốc, Thịnh Đường

瞿唐懷古西南萬壑注,
勁敵兩崖開。
地與山根裂,
江從月窟來。
削成當白帝,
空曲隱陽臺。
疏鑿功雖美,
陶鈞力大哉。Cù Đường hoài cổ


Tây nam vạn hác chú,
Kình địch lưỡng nhai khai.
Địa dữ sơn căn liệt,
Giang tòng nguyệt quật lai.
Tước thành đương Bạch Đế,
Không khúc ẩn Dương Đài.
Sơ tạc công tuy mỹ,
Đào quân lực đại tai.
Dịch nghĩa
Vạn hang đổ vào phía tây nam,Hai sườn núi mở ra nhìn thẳng nhau.Đất nhô ra theo đường chân núi,Sông quanh co theo hang trăng mà ra.Vót nhọn ngay là chỗ thành Bạch Đế,Quanh co khuất khúc núp sau Dương Đài.Cái công đục ban đầu đã đẹp rồi,Mà cái sức nhào nặn còn lớn biết bao.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论