全部城市 » 

Bài thơ: Chiết hạm hành - 折檻行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:77
Tác giả(nhà thơ): 折檻行 • Bài hành gãy lan can, Trung Quốc, Thịnh Đường

折檻行嗚呼房魏不復見,
秦王學士時難羨。
青衿胄子困泥塗,
白馬將軍若雷電。
千載少似朱雲人,
至今折檻空嶙峋。
婁公不語宋公語,
尚憶先皇容直臣。Chiết hạm hành


Ô hô Phòng, Nguỵ bất phục kiến,
Tần vương học sĩ thời nan tiện.
Thanh khâm trụ tử khốn nê đồ,
Bạch mã tướng quân nhược lôi điện.
Thiên tái thiểu tự Chu Vân nhân,
Chí kim chiết hạm không lân tuân.
Lâu công bất ngữ, Tống công ngữ,
Thượng ức tiên hoàng dung trực thần.
Dịch nghĩa
Than ôi hai ông Phòng Huyền Linh với Nguỵ Trưng không còn được gặp lại,Người thời nay khó mà theo kịp Tần vương học sĩ.Kẻ theo đòi bút nghiên mặc áo xanh thì bị vùi xuống bùn lầy,Ông tướng cưỡi ngựa trắng thì phi nhanh như chớp.Ngàn năm nay ít có người giống như ông Chu Vân,Tới nay việc làm gãy tay vịn nơi lan can không còn được nói đến.Nếu ông Lâu Sư Đức không đề cập đến,Thì đã có ông Tống Cảnh nói lên rồi,Còn nhớ chuyện các vua đời trước biết rộng lượng với những vị quan nói thẳng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论