全部城市 » 

Bài thơ: Chư tướng kỳ 2 - 諸將其二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:76
Tác giả(nhà thơ): 諸將其二 • Các tướng kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

諸將其二韓公本意築三城,
擬絕天驕拔漢旌。
豈謂盡煩回紇馬,
翻然遠救朔方兵?
胡來不覺潼關隘,
龍起猶聞晉水清。
獨使至尊憂社稷,
諸君何以答昇平?Chư tướng kỳ 2


Hàn công bản ý trúc tam thành,
Nghĩ tuyệt thiên kiêu bạt Hán tinh.
Khởi vị tận phiền Hồi Hột mã,
Phiên nhiên viễn cứu sóc phương binh?
Hồ lai bất giác Đồng Quan ải,
Long khởi do văn Tấn Thuỷ thanh.
Độc sứ chí tôn ưu xã tắc,
Chư quân hà dĩ đáp thăng bình?
Dịch nghĩa
Dụng ý của Hàn quốc công xây ba thành khi xưa,Là để ngăn chặn quân Hung Nô xâm lăng.Nào ngờ nay cho qua kỵ binh Hồi Hột,Là quân cứu viện đến từ phương bắc.Giặc Hồ không biết thế hiểm yếu của ải Đồng Quan (nên chuốc bại),Đại Tông lên ngôi đất nước toàn vẹn như thời Cao Tổ mở nước.Bỏ mặc vua một mình lo việc nước,Chư vị đền đáp công lao nhà vua như vậy sao?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论