全部城市 » 

Bài thơ: Chư tướng kỳ 3 - 諸將其三 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:98
Tác giả(nhà thơ): 諸將其三 • Các tướng kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

諸將其三洛陽宮殿化為烽,
休道秦關百二重。
滄海未全歸禹貢,
薊門何處盡堯封?
朝廷袞職雖多預,
天下軍儲不自供。
稍喜臨邊王相國,
肯銷金甲事春農。Chư tướng kỳ 3


Lạc Dương cung điện hoá vi phong,
Hưu đạo Tần quan bách nhị trùng.
Thương hải vị toàn quy Vũ Cống,
Kế Môn hà xứ tận Nghiêu phong?
Triều đình cổn chức tuy đa dự,
Thiên hạ quân trừ bất tự cung.
Sảo hỉ lâm biên Vương tướng quốc,
Khẳng tiêu kim giáp sự xuân nông.
Dịch nghĩa
Cung điện nơi Lạc Dương nay hoá thành đống tro,Thôi đừng nói rằng ải Tần kia hai người chống được trăm!Bể xanh chưa thấy thu về chung một đất đai của vua Hạ Vũ,Vùng nào nơi Kế Môn đã phong cho con cháu đế Nghiêu?Các chức lớn trong triều tuy có rất nhiều người được như thế,Nhưng lương thực bên ngoài cho lính thì không tự cung ứng lấy được.Mừng rằng nơi biên giới có người như Vương Tấn làm tướng quốc,Đã biết dùng chính sách cho lính về làm ruộng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论