全部城市 » 

Bài thơ: Chu phụng hành - 朱鳳行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:84
Tác giả(nhà thơ): 朱鳳行 • Chim phượng hoàng đỏ, Trung Quốc, Thịnh Đường

朱鳳行君不見:
瀟湘之山衡山高,
山巔朱鳳聲嗷嗷。
側身長顧求其群,
翅垂口噤心甚勞。
下湣百鳥在羅網,
黃雀最小猶難逃。
願分竹實及螻蟻,
盡使鴟梟相怒號。Chu phụng hành


Quân bất kiến:
Tiêu Tương chi sơn Hành sơn cao,
Sơn điên chu phụng thanh ngao ngao.
Trắc thân trường cố cầu kỳ quần,
Sí thuỳ khẩu cấm tâm thậm lao.
Hạ mẫn bách điểu tại la võng,
Hoàng tước tối tiểu do nan đào.
Nguyện phân trúc thực cập lâu nghĩ,
Tận sử si kiêu tương nộ hào.
Dịch nghĩa
Người thấy chăng:Núi ở vùng Tiêu Tương có ngọn Hành Sơn cao,Trên đỉnh có loài chim phượng đỏ tiếng kêu thảm não.Nó nghiêng mình, nghển cổ ngóng bè bạn của nó,Cánh dang ra và mỏ ngậm câm, lòng bứt rứt.Nhìn xuống dưới thương trăm loài chim nhỏ trong vòng lưới bẫy,Chim tước vàng nhỏ nhất kia khó mà thoát khỏi được.Xin chia thức ăn là trái trúc cho đến cả loài sâu kiến,Và làm cho loài cú mèo hết nạt nộ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论