全部城市 » 

Bài thơ: Chu phiếm Động Đình - 舟泛洞庭 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:87
Tác giả(nhà thơ): 舟泛洞庭 • Thuyền dạo Động Đình, Trung Quốc, Thịnh Đường

舟泛洞庭蛟室圍青草,
龍堆擁白沙。
護江盤古木,
迎棹舞神鴉。
破浪南風正,
收帆畏日斜。
雲山千萬疊,
底處上仙槎。Chu phiếm Động Đình


Giao thất vi Thanh Thảo,
Long đôi ủng Bạch Sa.
Hộ giang bàn cổ mộc,
Nghênh trạo vũ thần nha.
Phá lãng nam phong chính,
Thu phàm uý nhật tà.
Vân san thiên vạn điệp,
Để xứ thượng tiên tra.
Dịch nghĩa
Tổ cá sấu vây quanh vùng Thanh Thảo,Gò rồng ôm lấy bãi Bạch Sa.Bảo vệ sông có những cây cổ thụ ngả xuống,Chào đón mái chèo có đàn quạ thần múa.Luồng gió nam thổi đúng hướng phá tan sóng,Buồm mùa thu sợ mặt trời chiếu xiên.Mây núi có hàng ngàn hàng vạn tầng,Chiếc bè tiên này lên tới cuối xứ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论