全部城市 » 

Bài thơ: Đăng Tương Dương thành - 登襄陽城 (Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 登襄陽城 • Lên thành Tương Dương, Trung Quốc, Sơ Đường

登襄陽城旅客三秋至,
層城四望開。
楚山橫地出,
漢水接天回。
冠蓋非新里,
章華即舊臺。
習池風景異,
舊路滿塵埃。Đăng Tương Dương thành


Lữ khách tam thu chí,
Tằng thành tứ vọng khai.
Sở sơn hoành địa xuất,
Hán thuỷ tiếp thiên hồi.
Quan Cái phi tân lý,
Chương Hoa tức cựu đài.
Tập Trì phong cảnh dị,
Cựu lộ mãn trần ai.
Dịch nghĩa
Lữ khách tới đây tháng chín,Lên lầu thành ngắm cảnh bốn phía.Núi Sở kéo dài trên mặt đất,Sông Hán từ chân trời chảy tới.Quan Cái không phải làng mới lạ gì,Đài Chương Hoa dựng từ thời xa xưa.Ao Tập Trì có phong cảnh mới lạ,Nhưng đường đi vẫn như xưa, bụi mù trời.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论