全部城市 » 

Bài thơ: Tống Trương phiêu kỵ Bân Ninh hành doanh - 送張驃騎邠寧行營

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:59
Tác giả(nhà thơ): 送張驃騎邠寧行營 • Tiễn quan phiêu kỵ họ Trương đi tới chỗ đóng quân ở Bân Ninh, Trung Quốc, Trung Đường

送張驃騎邠寧行營寶馬雕弓金仆姑,
龍驤虎視出皇都。
揚鞭莫怪輕胡虜,
曾在漁陽敵萬夫。Tống Trương phiêu kỵ Bân Ninh hành doanh


Bảo mã điêu cung Kim bộc cô,
Long tương hổ thị xuất hoàng đô.
Dương tiên mạc quái khinh Hồ lỗ,
Tằng tại Ngư Dương địch vạn phu.
Dịch nghĩa
Cưỡi ngựa quý, lưng đeo cung điêu, hông đeo kíếm Kim bộc cô, Dáng điệu khí khái uy võ dời khỏi kinh thành. Đừng lạ thấy ông chỉ roi khinh thường đám giặc Hồ, Vì ông đã từng thắng vạn người ở Ngư Dương.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论