全部城市 » 

Bài thơ: Nghiêm Tử Lăng - 嚴子陵 (Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:38
Tác giả(nhà thơ): 嚴子陵 • Nghiêm Tử Lăng, Trung Quốc, Vãn Đường

嚴子陵嚴陵情性是真狂,
抵觸三公傲帝王。
不怕舊交嗔僭越,
喚他侯霸作君房。Nghiêm Tử Lăng


Nghiêm Lăng tình tính thị chân cuồng,
Để xúc tam công ngạo đế vương.
Bất phạ cựu giao sân tiếm việt,
Hoán tha Hầu Bá tác Quân Phòng.
Dịch nghĩa
Nghiêm Lăng tính tình thật là ngông cuồng,Châm chọc các đại thần trong triều, xấc láo với hoàng đế.Không sợ quen biết cũ, giận chuyện lấn lướt,Dám gọi Hầu Bá bằng tên tự là Quân Phòng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论