全部城市 » 

Bài thơ: Vị thượng đề kỳ 2 - 渭上題三首其二 (Ôn Đình Quân - 溫庭筠)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:82
Tác giả(nhà thơ): 渭上題三首其二 • Ba bài làm trên sông Vị kỳ 2, Trung Quốc, Vãn Đường

渭上題三首其二目極雲霄思浩然,
風帆一片水連天。
輕橈便是東歸路,
不肯忘機作釣船。Vị thượng đề kỳ 2


Mục cực vân tiêu tứ hạo nhiên,
Phong phàm nhất phiến thuỷ liên thiên.
Khinh kiêu tiện thị đông quy lộ,
Bất khẳng vong cơ tác điếu thuyền.
Dịch nghĩa
Mắt nhìn tận trời cao, ý thơ thẳng tắp,Trong ngày dùng thuyền buồm di chuyển.Thuyền chèo nhẹ vì thuận dòng xuôi về phía đông,Không muốn quên đời làm anh thuyền chài.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论