全部城市 » 

Bài thơ: Điếu lữ kỳ 2 - 釣侶其二 (Bì Nhật Hưu - 皮日休)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:77
Tác giả(nhà thơ): 釣侶其二 • Bạn câu kỳ 2, Trung Quốc, Vãn Đường

釣侶其二嚴陵灘勢似雲崩,
釣具歸來放石層。
煙浪濺篷寒不睡,
更將枯蚌點漁燈。Điếu lữ kỳ 2


Nghiêm Lăng than thế tự vân băng,
Điếu cụ quy lai phóng thạch tằng.
Yên lãng tiễn bồng hàn bất thuỵ,
Cánh tương khô bạng điểm ngư đăng.
Dịch nghĩa
Nước thác Nghiêm Lăng tựa hồ từ trên mây trút xuống,Đồ nghề câu cá (không câu được) trở về vứt bừa bãi trên lớp đá.Sương khói và bụi nước làm mui thuyền ướt lạnh ngủ không được,Càng phải châm vào đèn làm bằng vỏ trai khô.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论