全部城市 » 

Bài thơ: Biện hà hoài cổ kỳ 2 - 汴河懷古其二 (Bì Nhật Hưu - 皮日休)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:75
Tác giả(nhà thơ): 汴河懷古其二 • Nhớ chuyện ở sông Biện kỳ 2, Trung Quốc, Vãn Đường

汴河懷古其二盡道隋亡為此河,
至今千里賴通波。
若無水殿龍舟事,
共禹論功不較多。Biện hà hoài cổ kỳ 2


Tận đạo Tuỳ vong vị thử hà,
Chí kim thiên lý lại thông ba.
Nhược vô thuỷ điện long chu sự,
Cộng Vũ luận công bất hiệu đa.
Dịch nghĩa
Ai cũng bảo nhà Tuỳ mất vì con sông này,Nhờ có nó mà nghìn dặm đường thuỷ thông với nhau.Nếu không có chuyện thuỷ điện và thuyền rồng,Thì đem so công trạng có kém gì vua Vũ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论