全部城市 » 

Bài thơ: Thướng há Thất Bàn kỳ 1 - 上下七盤其一 (Bùi Di Trực - 裴夷直

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:73
Tác giả(nhà thơ): 上下七盤其一 • Lên xuống núi Thất Bàn kỳ 1, Trung Quốc, Vãn Đường

上下七盤其一斗回山路掩皇州,
二載歡娛一望休。
從此萬重青嶂合,
無因更得重回頭。Thướng há Thất Bàn kỳ 1


Đẩu hồi sơn lộ yểm hoàng châu,
Nhị tải hoan ngu nhất vọng hưu.
Tòng thử vạn trùng thanh chướng hợp,
Vô nhân cánh đắc trùng hồi đầu.
Dịch nghĩa
Trên đường núi quay lại không còn thấy kinh đô đâu nữa,Hai năm ở đó đầy hoan lạc, lại muốn nghỉ hưu.Từ lúc này cả vạn ngọn núi xanh như bức bình phong quây quần,Không lý do gì để quay đầu lần nữa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论