全部城市 » 

Bài thơ: Phóng viên - 放猿 (Cát sư lão - 吉師老)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:70
Tác giả(nhà thơ): 放猿 • Thả vượn, Trung Quốc, Vãn Đường

放猿放爾千山萬水身,
野泉晴樹好為鄰。
啼時莫近瀟湘岸,
明月孤舟有旅人。Phóng viên


Phóng nhĩ thiên sơn vạn thuỷ thân,
Dã tuyền tình thụ hảo vi lân.
Đề thì mạc cận Tiêu Tương ngạn,
Minh nguyệt cô chu hữu lữ nhân.
Dịch nghĩa
Thả ngươi về với ngàn núi vạn sông,Suối rừng, cây tươi sẽ là hàng xóm của ngươi.Nhưng khi ngươi hú, xin đừng hú gần bờ bãi sông Tiêu Tương,Vì có lữ khách trên con thuyền đơn dưới trăng sáng (sẽ nhớ nhà vì giọng ngươi).

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论