全部城市 » 

Bài thơ: Di Tề - 夷齊 (Chu Đàm - 周曇)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:202
Tác giả(nhà thơ): 夷齊 • Bá Di, Thúc Tề, Trung Quốc, Vãn Đường

夷齊讓國由夷義亦乖,
不知天命匹夫才。
將除暴虐誠能阻,
何異崎嶇助紂來。Di Tề


Nhượng quốc do Di nghĩa diệc quai,
Bất tri thiên mệnh thất phu tài.
Tương trừ bạo ngược thành năng trở,
Hà dị khi khu trợ Trụ lai.
Dịch nghĩa
Nhường ngôi vua cho Bá Di đã là chuyện lạ,Lại không biết số trời đã định (nhà Ân chấm dứt).Mọi người cùng muốn diệt trừ ông vua bạo ngược,Lạ hơn là (hai ông) lại ngăn cản không cho diệt vua Trụ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论