全部城市 » 

Bài thơ: Đề Vương sứ quân phiến thạch - 題王使君片石 (Cố Phi Hùng

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:168
Tác giả(nhà thơ): 題王使君片石 • Đề ở phiến đá gần nhà quan lớn họ Vương, Trung Quốc, Vãn Đường

題王使君片石勢似孤峰一片成,
坐來疑有白雲生。
主人莫怪殷勤看,
遠客長懷舊隱情。Đề Vương sứ quân phiến thạch


Thế tự cô phong nhất phiến thành,
Toạ lai nghi hữu bạch vân sinh.
Chủ nhân mạc quái ân cần khán,
Viễn khách trường hoài cựu ẩn tình.
Dịch nghĩa
Hình thế như một quả núi chơ vơ,Có lúc ngồi nhìn lại như một cụm mây trắng.Chủ nhân không lạ khi (ta) xem đủ mọi chỗ,Bởi (ông ấy) đang hoài tưởng trước đã từng ẩn cư ở đây.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论