全部城市 » 

Bài thơ: Ứng cử đề "Tiền Đường công quán"

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:135
Tác giả(nhà thơ): 應舉題錢塘公館 • Đề bài thi "Nhà công ở Tiền Đường", Trung Quốc, Trung Đường

應舉題錢塘公館萬里茫茫天塹遙,
秦皇底事不安橋。
錢塘江口無錢過,
又阻西陵兩信潮。Ứng cử đề "Tiền Đường công quán"


Vạn lý mang mang thiên tiệm dao,
Tần Hoàng để sự bất an kiều.
Tiền Đường giang khẩu vô tiền quá,
Hựu trở Tây Lăng lưỡng tín triều.
Dịch nghĩa
Sông nước thiên nhiên rộng và dài hàng vạn dặm,Sao vua Tần không làm cầu ?Không có đủ tiền đi đò qua cửa sông Tiền Đường,Lại có thuỷ triều lên xuống ở bến Tây Lăng trở ngại.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论