全部城市 » 

Bài thơ: Tái thượng khúc - 塞上曲 (Chu Phác - 周樸)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:191
Tác giả(nhà thơ): 塞上曲 • Khúc hát trên ải, Trung Quốc, Vãn Đường

塞上曲一陣風來一陣沙,
有人行處沒人家。
黃河九曲冰先合,
紫塞三春不見花。Tái thượng khúc


Nhất trận phong lai nhất trận sa,
Hữu nhân hành xứ một nhân gia.
Hoàng Hà cửu khúc băng tiên hợp,
Tử tái tam xuân bất kiến hoa.
Dịch nghĩa
Mỗi trận gió tới là một trận bão cát,Chỉ có người tới (bổ sung quân) chứ không có người về nhà,Chín khúc suối (thượng nguồn) sông Hoàng Hà đã đóng băng,Đã ba năm nay ở quan ải màu tía này chưa có hoa nở.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论