全部城市 » 

Bài thơ: Đông Đô vọng hạnh - 東都望幸 (Chương Kiệt - 章碣)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:183
Tác giả(nhà thơ): 東都望幸 • Ở Đông Đô ngóng vua tới, Trung Quốc, Vãn Đường

東都望幸懶修珠翠上高臺,
眉月連娟恨不開。
縱使東巡也無益,
君王自領美人來。Đông Đô vọng hạnh


Lãn tu châu thuý thướng cao đài,
My nguyệt liên quyên hận bất khai.
Túng sử đông tuần dã vô ích,
Quân vương tự lĩnh mỹ nhân lai.
Dịch nghĩa
Biếng trang điểm bước lên đài cao,Trăng thượng tuần bữa nay khuất không thấy,Đã làm xe loan đi về phía đông không đi nữa,Vua đã tự chọn người đẹp (ở Trường An) rồi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论