全部城市 » 

Bài thơ: Phần thư khanh - 焚書坑 (Chương Kiệt - 章碣)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:206
Tác giả(nhà thơ): 焚書坑 • Hố đốt sách, Trung Quốc, Vãn Đường

焚書坑竹帛煙消帝業虛,
關河空銷祖龍居。
坑灰未冷山東亂,
劉項原來不讀書。Phần thư khanh


Trúc bạch yên tiêu đế nghiệp hư,
Quan hà không tiêu tổ long cư.
Khanh hôi vị lãnh Sơn Đông loạn,
Lưu Hạng nguyên lai bất độc thư.
Dịch nghĩa
Khói thẻ trúc và lụa trắng tan thì đế nghiệp (nhà Tần) cũng thành hư ảo,Cửa ải (Hàm Cốc) và sông (Hoàng Hà) cũng không ngăn được chỗ ở của Thuỷ Hoàng khỏi xụp đổ.Tro trong hố chưa nguội thì nghĩa quân đã nổi lên ở Sơn Đông,Lưu Bang và Hạng Vũ đều vốn chẳng ham đọc sách.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论