全部城市 » 

Bài thơ: Bát thanh Cam Châu - Thọ Dương lâu Bát Công sơn tác

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:181
Tác giả(nhà thơ): 八聲甘州-壽陽樓八公山作 • Bát thanh Cam Châu - Làm trên lầu Thọ Dương, núi Bát Công, Trung Quốc, Bắc Tống

八聲甘州-壽陽樓八公山作故都迷岸草,
望長淮、
依然繞孤城。
想烏衣年少,
芝蘭秀髮,
戈戟雲橫。
坐看驕兵南渡,
沸浪駭奔鯨。
轉盼東流水,
一顧功成。

千載八公山下,
尚斷崖草木,
遙擁崢嶸。
漫雲濤吞吐,
無處問豪英。
信勞生、
空成今古,
笑我來、
何事愴遺情。
東山老,
可堪歲晚,
獨聽桓箏。Bát thanh Cam Châu - Thọ Dương lâu Bát Công sơn tác


Cố đô mê ngạn thảo,
Vọng trường Hoài,
Y nhiên nhiễu cô thành.
Tưởng Ô Y niên thiếu,
Chi lan tú phát,
Qua kích vân hoành.
Tọa khán kiêu binh nam độ,
Phất lãng hãi bôn kình.
Chuyển phán đông lưu,
Nhất cố công thành.

Thiên tải Bát Công sơn hạ,
Thượng đoạn nhai thảo mộc,
Dao ủng tranh vanh.
Mạn vân đào thốn thổ,
Vô xứ vấn hào anh.
Tín lao sinh.
Không thành kim cổ,
Tiếu ngã lai.
Hà sự thương di tình.
Đông sơn lão,
Khả kham tuế vãn,
Độc thính Hoàn tranh.0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论