全部城市 » 

Bài thơ: Thôi nương thi - 崔娘詩 (Dương Cự Nguyên - 楊巨源)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:168
Tác giả(nhà thơ): 崔娘詩 • Thơ về nàng Thôi, Trung Quốc, Trung Đường

崔娘詩清潤潘郎玉不如,
中庭蕙草雪消初。
風流才子多春思,
腸斷蕭娘一紙書。Thôi nương thi


Thanh nhuận Phan lang ngọc bất như,
Trung đình huệ thảo tuyết tiêu sơ.
Phong lưu tài tử đa xuân tứ,
Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư.
Dịch nghĩa
Vẻ đẹp chàng Phan sáng rạng rỡ, ngọc cũng không bằng,Trong sân cỏ mọc, tuyết đã tan (ý nói đã sang xuân).Kẻ phong lưu tài tử nhiều ý xuân (ý nói không chung tình),(Khiến) nàng Tiêu phải đứt ruột gửi một tấm thư.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论