全部城市 » 

Bài thơ: Phụng hoạ ngự chế "Anh tài tử"

发表于 2016-04-05 12:05 发布者:capnhat 评论:0 浏览:148
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 奉和御製英才子 • Vâng hoạ bài "Bậc anh tài" của vua, Việt Nam,

奉和御製英才子古今英俊寵榮新,
茂展才攸輔聖君。
太白詩成詞治鬼,
相如賦就氣淩雲。
策勳益壯吞牛志,
健筆爭揮吐鳳文。
旨捍小臣陪誦託,
誓將實學答華勳。Phụng hoạ ngự chế "Anh tài tử"


Cổ kim anh tuấn sủng vinh tân,
Mậu triển tài du phụ thánh nhân.
Thái Bạch thi thành từ trị quỷ,
Tương Như phú tựu khí lăng vân.
Sách huân ích tráng thôn ngưu chí,
Kiện bút tranh huy thổ phượng văn.
Chỉ hãn tiểu thần bồi tụng thác,
Thệ tương thực học đáp hoa huân.
Dịch nghĩa
Các bậc anh tuấn xưa nay được sủng ái, ân vinh mới,Là do đem hết tài năng giúp dập nhà vua.Thơ Lý Bạch làm thành, lời trấn trị quỷ thần,Phú Tương Như làm xong, khí phách vượt tầng mây.Công lao với sách vở, chí khí nuốt trâu thêm khoẻ,Ngọn bút khỏe khoắn, lời văn nhả phượng đua tuôn.Tiểu thần được cầm bút bồi tòng xa giá,Thề đem thực học đáp đền nhà vua.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论