全部城市 » 

Bài thơ: Hoạ Phạm Hiệp Thạch vận - 和范峽石韻 (Đồng Ngạn Hoằng)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:197
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 和范峽石韻 • Hoạ vần thơ Phạm Hiệp Thạch, Việt Nam,

和范峽石韻介軒碑刻峽石詩,
鸞翔鳳翥睹如曾。
二公聞望華夷見,
兩朝輔弼唐虞登。
青衫憶常升孔室,
白頭還見率真登。
文章籍湜空流汗,
有苦鷦鷯與大鵬。Hoạ Phạm Hiệp Thạch vận


Giới Hiên bi khắc Hiệp Thạch thi,
Loan tường phượng chử đổ như tằng.
Nhị công văn vọng Hoa Di kiến,
Lưỡng triều phụ bật Đường Ngu đăng.
Thanh sam ức thường thăng Khổng thất,
Bạch đầu hoàn kiến suất chân đăng.
Văn chương tịch thục không lưu hãn,
Hữu nhược tiêu liêu dữ đại bằng.
Dịch nghĩa
Bia Giới Hiên khắc thơ Hiệp Thạch,Loan lượn phượng bay như từng thấy.Hai ông nổi tiếng khắp Hoa Di,Giúp hai triều được như Đường Ngu.Lúc đi học đã có chí lớn,Khi đầu bạc lại tỏ là bậc chân nhân.Văn chương đẹp đẽ để lại muôn đời,Ai so với các ông cũng như chim chích với đại bàng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论