全部城市 » 

Bài thơ: Vãng Tam Cốc Trần đế cư xứ (Bùi Đạt)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:185
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Thăm nơi vua Trần ở trong Tam Cốc, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Xưa kia vua Trần đã đến đây ở
Tại thung này đặt lên lô nhang thờ Phật
Ba lần đường nước ba lần núi chắn
Bốn vách núi cao, bốn phía nước vòng
Các quan văn võ của triều đình đều đóng ở bên ngoài
Do vậy dân phương này cũng được cậy ơn lớn của bề trên
Nay còn tên thôn Hành cung, Hạ trạo
Trước mắt thấy nhà nào cũng gài cửa kín vì trời rét
Dịch nghĩa
Xưa kia vua Trần đã đến đây ởTại thung này đặt lên lô nhang thờ PhậtBa lần đường nước ba lần núi chắnBốn vách núi cao, bốn phía nước vòngCác quan văn võ của triều đình đều đóng ở bên ngoàiDo vậy dân phương này cũng được cậy ơn lớn của bề trênNay còn tên thôn Hành cung, Hạ trạoTrước mắt thấy nhà nào cũng gài cửa kín vì trời rét

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论