全部城市 » 

Bài thơ: Thướng Minh đế thi kỳ 1 - 上明帝詩其一 (Bùi Bá Kỳ - 裴伯琦)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:155
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 上明帝詩其一 • Thơ gửi vua nhà Minh kỳ 1, Việt Nam,

上明帝詩其一孤臣忠孝效胥為,
跋涉山川上帝畿。
碎首王墀滂血淚,
仰祈聖主向無疵。Thướng Minh đế thi kỳ 1


Cô thần trung hiếu hiệu Tư vi,
Bạt thiệp sơn xuyên thượng đế kỳ.
Toái thủ vương trì bàng huyết lệ,
Ngưỡng kỳ thánh chúa hướng vô tỳ.
Dịch nghĩa
Cô thần bắt chước lòng trung hiếu của Thân Bao Tư,Trèo non lội suối đến chốn kinh đô nhà vua.Dập nát đầu trước thềm, đầm đìa máu và nước mắt,Ngước trông Thánh chúa không bắt lỗi lầm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论